Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky Letní scény

Obecně:

Hygienická opatření

Počasí

Zrušení představení

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU PVA EXPO PRAHA 

(dále jen „Návštěvní řád“)

I. Základní ustanovení

 1. Tento Návštěvní řád je platný v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 – Letňany (dále jen „Areál“).
 2. Tento Návštěvní řád se vztahuje na návštěvníky výstav, veletrhů, účastníky kulturních, společenských a sportovních akcí konaných v Areálu a další osoby vstupující do Areálu (dále jen „Návštěvník“).
 3. Návštěvník se svým vstupem do Areálu zavazuje dodržovat tento Návštěvní řád.
 4. Vstup do areálu PVA EXPO PRAHA je povolen pouze po předložení platné vstupenky.
 5. Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechna obecně platná bezpečnostní a hygienická pravidla, doporučení, nařízení a pravidla platná v areálu a chovat se podle obecných pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, ostatním osobám v areálu, jejich zdraví, bezpečnosti a majetku.    
 6.  Návštěvník, který se neřídí tímto Návštěvním řádem, může být z Areálu vykázán a to bez náhrady ceny vstupenky.
 7. Po dobu konání výstavních, kulturních, sportovních a společenských akcí je vstup do Areálu pro veřejnost možný pouze na základě platné vstupenky nebo předložení dokladu umožňujícího vstup zdarma. Po dobu přípravy a likvidace výstav, kulturních, sportovních a společenských akcí je Areál pro veřejnost uzavřen. Po uzavření Areálu je zakázáno pohybovat se v něm bez ohlášení bezpečnostní službě, případně bez povolení ke vstupu do Areálu.
 8. Otevírací dobu stanovuje pořadatel, o čemž včas informuje prostřednictvím webových stránek, informační tabulí při vstupu do areálu PVA EXPO PRAHA nebo jiným vhodným způsobem. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu otevírací doby.
 9. Vstupem do Areálu návštěvník uděluje společnosti ABF, a.s., IČ 63080575, jako vlastníku, správci a provozovateli Areálu (dále jen Provozovatel), souhlas s pořízením jeho podobizny a s užitím podobizny v propagačních materiálech společnosti ABF, a.s.
 10. Návštěvník bere na vědomí, že objekt Areálu je monitorován bezpečnostními kamerami.

 

II. Základní pravidla Areálu

Návštěvník Areálu je povinen dodržovat zejména tato pravidla:

 1. Dodržovat pokyny Provozovatele, členů bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR a příslušníků hasičských záchranných sborů,
 2. Pohybovat se po vyznačených komunikacích a cestách, dodržovat pokyny bezpečnostního značení a jiných upozornění v prostorách Areálu a absolvovat a snášet bezpečnostní osobní prohlídky.
 3. Nevstupovat do jiných prostor, než ve kterých probíhá výstava, kulturní, sportovní či společenská akce.
 4. Na požádání Provozovatele se prokázat platnou vstupenkou či jiným dokladem opravňujícím ke vstupu na akci.
 5. Je-li na vstupence definováno přesné místo, sledovat akci z právě tohoto místa.
 6. Vstupenka slouží k jednorázovému vstupu pro jednu osobu. Po opuštění Areálu není možné se na tu samou vstupenku vrátit zpět. Platnou vstupenku je možné zakoupit na webu www.vstupenky-pva.cz, www.ticketstream.cz a www.hdk.cz.
 7. Neoprávněné kopírování nebo prodej vstupenek je zakázán a zamezí vstupu na akci.
 8. Respektovat vyznačení uzavřených prostorů přenosnými ploty.
 9. Nemanipulovat s vybavením a zařízením Areálu, neničit je.
 10. Nevstupovat nebo setrvávat v Areálu pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných a psychotropních látek
 11. V celém Areálu platí zákaz jakýchkoliv inzercí, prodeje zboží, nabízení služeb, provádění jakýchkoliv produkcí a vylepování plakátů bez písemného povolení provozovatele nebo pořadatele.
 12. V celém Areálu platí zákaz kouření.
 13. V Areálu platí zákaz vstupu a jízdy na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skákadlech a dalších prostředcích ohrožujících bezpečnost návštěvníků během výstavních, kulturních, sportovních a společenských akcí, vyjma zaměstnanců výstaviště při plnění pracovních úkolů. Případné poškození, nedostatky a skutečnosti ohrožující návštěvníky hlaste laskavě Provozovateli, popřípadě kterémukoli pracovníkovi pořadatelské nebo bezpečnostní služby.
 14. Dbát na pořádek, odpadky ukládat do připravených košů a popelnic.
 15. Škody způsobené v Areálu na zařízení, je povinen uhradit ten, kdo je způsobil.
 16. Provozovatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami.
 17. Při úrazu návštěvníka v Areálu je nutno sepsat záznam o úrazu za účasti příslušných pracovníků Areálu.
 18. Povinností každého Návštěvníka je odevzdat předměty nalezené v Areálu na vrátnici Areálu s označením Ztráty a   Nálezy.
 19. Nešířit úmyslně či z nedbalosti, nebo nezvýšit nebezpečí ze zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby.
 20. V případě podezření na nákazu na akci informovat Pořadatele.
 21. Je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty na jeviště, do hlediště nebo jakékoliv jiné místo konání Akce a prostor pro Návštěvníky.
 22. Je zakázáno odpalovat nebo jinak manipulovat s pyrotechnickými předměty jako jsou ohňostroje, dělobuchy, dýmovnice a jiné.
 23. V případě vstupu nezletilých osob, zodpovědnost za ně nese jejich zákonný zástupce. Provozovatel nenese odpovědnost za ohrožování mravní výchovy mládeže.
 24. K použití bezbariérového WC je oprávněn pouze Návštěvník ZTP/ZP.
 25. Návštěvník není oprávněn parkovat v Areálu. Pro parkování vozidel je oprávněn využít přilehlé štěrkové parkoviště, jehož provozovatelem je Duoland, s.r.o. Návštěvník je povinen dodržovat pravidla a regule provozovatele parkoviště Duoland, s.r.o. Provozovatel Areálu nenese jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené na vozidlech umístěných v blízkosti Areálu či v Areálu.
 26. Návštěvník bere na vědomí, že Pořadatel nenese odpovědnost za možnost bezkontaktní platby při nákupech na Akci v Areálu. Pro potřeby Návštěvníka je možné využít bankomatu umístěného ve Vstupní hale I.

Pravidla pro provoz kulturních, společenských a sportovních akcí s variantou účasti ve vlastním vozidle:

 1. Po přidělené parkovacího místa v prostorách Akce je Návštěvník povinen bezprostředně po zaparkování vypnout motor svého vozidla.
 2. Návštěvník je povinen se v areálu zdržovat ve svém vozidle nebo v jeho bezprostřední blízkosti, mimo nákupu občerstvení na vytčených místech nebo návštěvy toalet.
 3. Zakoupená vstupenka je platná pro 1 vozidlo s až 2 dospělými návštěvníky a 1 dítětem do 12 let. Opravňuje k vjezdu jen jednou.
 4. Vyšší či delší vozy budou zaparkovány v zadních řadách určených prostor pro vozidla
 5. Je povinností Návštěvníka dodržovat rozestupy mezi auty
 6. V případě kulturní akce určené pouze pro návštěvníky ve vozidlech je nutné mít funkční autorádio pro přenos zvuku.
 7. Pro Návštěvníky ve vlastních vozidlech jsou platné i ostatní podmínky a pravidla tohoto Návštěvního řádu.

 

Do Areálu je zakázáno vnášet:

 1. Jakýkoli alkohol, drogy, omamné, psychotropní a toxické látky.
 2. Deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště).
 3. Dalekohledy nebo jiná obdobná zařízení, profesionální ani poloprofesionální fotoaparáty, notebooky, jakékoliv profesionální záznamové zařízení, a to zvukových i obrazově - zvukových.
 4. Potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů).
 5. Lahve, nádoby pod stálým tlakem, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.).
 6. Politické a reklamní materiály.
 7. Sklo či skleněné předměty.
 8. Nadměrná zavazadla, kufry, batohy, nákupní tašky (maximální rozměry těchto předmětů jsou 40 cm x 30 cm x 15 cm).
 9. Zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, světelné Lasery.
 10. Výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny.
 11. Pyrotechnické předměty jako jsou ohňostroje, dělobuchy, dýmovnice a jiné.
 12. Laky, deodoranty ve spreji, parfémy s obsahem nad 100 ml., obsah do 100 ml. je Návštěvník na požádání Provozovatele při vstupní bezpečnostní kontrole povinen tyto předměty sám na sobě vyzkoušet.
 13. Dětské kočárky (včetně skládacích kočárků), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní).
 14. Jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku.
 15. Zvířata (s výjimkou vodících, asistenčních a služebních psů mají-li ke vstupu povolení Provozovatele).
 16. Rasistické, vulgární, hanlivé a dobrým mravům odporující transparenty, letáky a jiné propagační materiály, stejně tak transparenty, letáky a jiné propagační materiály, které nesouvisí s danou akcí v Areálu.

O nebezpečnosti či vhodnosti jednotlivých předmětů vnášených do Areálu má konečné právo rozhodnout Provozovatel.

Provozovatel je zejména oprávněn:

 1. V případě neuposlechnutí jeho pokynů Návštěvníka z Areálu vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného.
 2. V případě vulgárního či jinak nevhodného chování Návštěvníka z Areálu vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného.
 3. Zjevně znečistěného Návštěvníka z Areálu vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného.
 4. Vykázat Návštěvníka v případě, že se nemůže prokázat platnou vstupenkou či dokladem, bez práva na vrácení vstupného.
 5. Provádět při vstupu do Areálu bezpečnostní osobní prohlídky.
 6. V odůvodněných případech provádět bezpečnostní osobní prohlídky i uvnitř Areálu.
 7. Nevpustit do Areálu Návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek.
 8. Vyvést z Areálu, bez nároku na vrácení vstupného, takové Návštěvníky, kteří se pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek nacházejí v prostorách Areálu.
 9. Vyvést z Areálu Návštěvníky, kteří porušili čl. I a II. Návštěvního řádu, bez nároku na vrácení vstupného.

III. Závěrečná ustanovení

 1. Informace týkající se Areálu je možné získat v Produkci ve Vstupní hale I. nebo telefonním čísle: 739 904 149.
 2. Okolnosti tímto Návštěvním řádem neupravené se řídí platným právním řádem ČR

 

Všeobecné obchodní podmínky Hudebního divadla v Karlíně, p.o.

Tyto podmínky a pokyny jsou platné a závazné pro všechna představení, která se konají v prostorách Hudebního divadla v Karlíně, p.o. (dále jen HDK). Zakoupením vstupenky divák souhlasí s jejich kompletním zněním.

 1. I.Všeobecné obchodní podmínky a pokyny

Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

 1. II.Způsoby a podmínky prodeje vstupenek

Všechny rezervace prováděné v prodejním systému Hudebního divadla v Karlíně jsou bez poplatku.

 1. pokladna divadla
 1. obchodní oddělení divadla
 1. internetový obchod HDK - www.hdk.cz
  1.   on-line rezervace s následným osobním vyzvednutím a platbou v pokladně divadla nebo prodejních místech TICKET ART

Konkrétní vstupenky/sedadla si vyberete přímo na webových stránkách HDK, vytvoříte si rezervaci, která je vždy platná 3 dny. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení o rezervaci vstupenek společně s rezervačním číslem. Pomocí tohoto rezervačního čísla si můžete rezervované vstupenky vyzvednout v pokladně divadla nebo prodejních místech TICKET ART. Všechny rezervace jsou zdarma a při vyzvednutí uhradíte pouze skutečnou hodnotu vstupenek bez jakýchkoli poplatků či příplatků.

 

  1.   On-line rezervace s následnou platbou bankovním převodem a zasláním vstupenek poštou nebo e-mailem v  podobě elektronické vstupenky E-TICKET

Konkrétní vstupenky/sedadla si vyberete přímo na webových stránkách HDK, vytvoříte si rezervaci, která je vždy platná 6 dní. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení o rezervaci vstupenek společně s rezervačním číslem a nezbytnými údaji pro úhradu vstupenek bankovním převodem. Anonymním zákazníkům vstupenky doručujeme prostřednictvím České pošty. Registrovaní zákazníci mají možnost si u vybraných akcí vybrat kromě České pošty také možnost doručení vstupenek e-mailem v podobě elektronické vstupenky E-TICKET, který si vytisknou doma na své tiskárně či SMS-TICKET, který je zasílán ve formě speciální SMS zprávy.

  1.   On-line platba prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Electron, MasterCard a MasterCard Maestro

Konkrétní vstupenky/sedadla si vyberete přímo na webových stránkách HDK a uhradíte je on-line platební kartou. Zákazník si může vybrat z následujících způsobů doručení vstupenek - vyzvednutí vstupenek v pokladně divadla nebo prodejních místech TICKET ART, doručení vstupenek Českou poštou, e-mailem v podobě elektronické vstupenky E-TICKET nebo SMS-TICKET, který je zasílán ve formě SMS zprávy.

 1. Pravidla pro používání elektronické vstupenky E-TICKET a SMS-TICKET vstupenky

Upozornění:

 1. Pravidla pro používání dárkových poukazů Hudebního divadla Karlín
 1. Rozhodné právo a řešení sporů
 1. III.Ochrana osobních údajů

 

Odstoupení od smlouvy

Reklamační řád